logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista
Personalista > zprávy > Taylor Wessing přibližuje pravidla pro ochranu autorských práv u soutěží pro děti se zadáním kreslených obrázků
Peoplesource

Taylor Wessing přibližuje pravidla pro ochranu autorských práv u soutěží pro děti se zadáním kreslených obrázků

personalista.com - 15. 10. 2018
Advokátní kancelář Taylor Wessing Praha jako specialista na autorská práva rekapituluje informace o ochraně autorských práv především u soutěží organizací, které vyhlašují výtvarné dětské soutěže o nejlepší obrázek na zadané téma.
Příkladem může být situace, kdy do soutěže jsou zaslány listinné originály těchto prací. Následně například neziskovky vybírají určité práce, a ty nabídnou později ke koupi na internetových stránkách, kdy kupujícím může být kdokoli z veřejnosti. Na těchto internetových stránkách také paralelně vznikají i galerie, ve kterých jsou obrázky vystaveny. Několik neziskových organizací se na advokátní kancelář obrátilo s dotazy na ochranu autorských práv v případě, že autory těchto obrázků jsou převážně děti/žáci zapojených škol a vzdělávacích zařízení. Výklad podává Martin Loučka, právník advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha.

„Posouzení se primárně zabývá problematikou autorských práv dětí, jakožto autorů obrázků, a autorských práv třetích osob v případě, že obrázky budou zachycovat existující literární či filmové postavy,“ uvádí Loučka a dodává: „Situace není zcela jednoduchá a je nutné ji posuzovat případ od případu.“

Bude-li se jednat o reprodukci existujícího díla (byť výsledný dojem se nebude shodovat 1:1 s originálem), vytvoření takového díla samo o sobě je zásahem do autorských práv původního autora, a stejně tak bude zásahem do autorských práv vystavení na internetu a prodej této rozmnoženiny. Bylo by nezbytné získat souhlas (licenci) od vykonavatele příslušných majetkových práv. Totéž platí v případě, že se bude jednat o tvůrčí zpracování existujícího díla, například když budou postavičky poskládány jinak než v původním díle, budou vykonávat jiné činnosti, nebo budou v jiném prostředí, ale bude zřejmé, že se jedná o postavu z kresleného příběhu.

Pokud se bude jednat o nezávislé ztvárnění již existujícího motivu či myšlenky a tedy se bude jednat o dílo pouze inspirované některým z existujících děl, je možné postupovat dále a řešit pouze vztah s autorem zasílajícím obrázek do soutěže. Stejně tak v případě, že se bude jednat o zcela originální tvorbu autora, nevycházející z žádného existujícího díla, je třeba řešit pouze vztah s autorem, neboť se k dílu nevztahují žádná práva třetích osob.

Následný provoz on-line galerie s těmito díly sebou zpravidla ponese užívání autorských děl jejich sdělováním veřejnosti. Tak tomu bude zejména v případě, že obrázky budou zpřístupněné na internetu návštěvníkům příslušných webových stránek v plné kvalitě a tím by jim umožnil díla plnohodnotně vnímat, aniž by si je museli zakoupit. K takovémuto užití by nezisková organizace musela získat příslušnou licenci od autorů.

Pokud by se však on-line galerií rozumělo jen vystavení drobných náhledů obrázků na internetu, aby si je mohli potenciální zákazníci alespoň rámcově prohlédnout a rozhodnout se tak, který obrázek si zakoupí, bude zřejmě naplněna podmínka pro využití zákonné licence pro účely propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje. V tomto režimu do práva autorského nezasahuje mimo jiné ten, kdo za účelem propagace prodeje originálů uměleckých děl taková díla užije v rozsahu pro takovou propagaci nezbytném. Je však nutné uvést jméno autora, název díla a pramen, pokud je to možné.

Prodej originálů

Pokud je autorem či s jeho souhlasem do soutěže zařazeno dílo tak, že je převedeno vlastnické právo k originálu takového díla, je možné tento originál dále prodávat, aniž by bylo zasaženo do práv autora. Tímto však není automaticky řešena situace ohledně případných práv třetích osob (srov. části výše ohledně vytvoření díla vzniklého tvůrčím zpracováním díla jiného). Je ovšem nutné, aby bylo převedeno vlastnické právo k originálu díla. To se může stát též darovací smlouvou. Bylo by tedy vhodné, aby taková smlouva byla uzavřena mezi neziskovou organizací a autory respektive jejich zástupci.

Shrnutí

Do soutěže je možné zařadit pouze obrázky představující zcela původní motiv či myšlenku autora, nebo alespoň zcela originální vyjádření již existující myšlenky či motivu, aby nedošlo k zásahu do práv třetích osob. S autory zaslaných obrázků je nutné právně ošetřit převod vlastnického práva k jejich zaslaným materiálům, aby bylo možné tyto originály dále prodávat (aby došlo k vyčerpání práva na rozšiřování).

S autory zaslaných obrázků bude dále nutné právně ošetřit licenční problematiku, pokud má on-line galerie plnit funkci sdělování děl veřejnosti, tedy nebude-li obsahovat jen nezbytně nutné náhledy pro umožnění obchodního rozhodnutí zákazníka, nebo pokud bude obsahovat i obrázky, které ale nebudou určeny k prodeji.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama


listfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost JetBrains obhájila po druhé v řadě titul AON Best Employer

Pražská pobočka společnosti JetBrains se, stejně jako v loňském roce, může pyšnit oceněním Aon Best Employer 2018. Ocenění byla ro... více

Špičky udávající trendy v oblasti digitálních technologií přivítá pražská konference Digital Data Experience

Již v polovině března bude Praha hostit přední experty na digitální technologie. Společnost Accenture, jejíž součástí je i největš... více

Boj s chudobou v roce 2019: Pomůže zvýšení životního minima a změny sociálních dávek

Pod hranicí chudoby s měsíčním příjmem do 9 100 korun žije 15 až 19 procent všech obyvatel České republiky. Příjmová chudoba tak p... více

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více

Jaké jsou ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou na tříletých maximech. Relativně jsou však stále nízké. Ve srovnání s cenovými extrémy z roku 2012 je nap... více