logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2022


Personalista > rozvoj pracovníků > Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli - inspirace pro stáže učitelů
Poznejte lépe lidi, odhalte jejich potenciál

Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli - inspirace pro stáže učitelů

personalista.com - 01. 06. 2018
Stáže učitelů středních odborných škol přímo v provozech firem jsou v zahraničí poměrně běžnou součástí profesního rozvoje. Učitelé se stáží účastní pravidelně ve stanoveném časovém intervalu. V některých zemích dokonce probíhají stáže obousměrně – učitel se vymění s odborníkem z praxe, který si zvyšuje kvalifikaci působením ve škole. Učitel v době svého pobytu ve firmě skutečně vykonává produktivní činnost pod dohledem mentorů.
Seznámení s reálným pracovním prostředím je přínosné nejen pro žáky, ale také pro učitele, kteří by měli udržovat krok s realitou a své odborné znalosti a dovednosti pravidelně aktualizovat, protože řada oborů se rychle rozvíjí a znalosti rychle zastarávají. Uchování si odborné erudice, jako např. znalost moderních technologií, materiálů či nových postupů při organizaci práce, a její udržování na dobré úrovni zvyšuje autoritu učitelů u žáků a zároveň umožňuje naplnit požadavky zaměstnavatelů na to, aby výuka respektovala aktuální trendy. Dopad stáží se zvyšuje znalostí firemního prostředí a následným přenášením získaných poznatků do výuky.

Navažme na dobré zkušenosti

V České republice se stáže do povědomí škol dostaly především díky finanční podpoře z ESF. Projekty jako IQ Auto, IQ Industry, Help Tech nebo Stáže ve firmách ukázaly, že o tyto aktivity je zájem. Koncepční studie projektu Pospolu[1] uvádí, že školy a firmy by měly společně vytvářet takové podmínky, aby bylo umožněno učitelům stáže realizovat a že tuto činnost by mohly koordinovat příslušné profesní organizace. Studie zároveň doporučuje rozšířit povinnost účastnit se stáží i na učitele všeobecně vzdělávacích předmětů a navrhla povinnost pro učitele odborných předmětů absolvovat stáž ve firmě v rámci stanoveného času pro samostudium nebo jako nový druh dalšího vzdělávání a zároveň povinnost školy tuto stáž učiteli umožnit.

Uvedené doporučení částečně zohledňuje novela § 57 školského zákona účinná od září 2017, podle níž by měly školy ve spolupráci se zaměstnavateli zabezpečit další vzdělávání a stáže pedagogických pracovníků teoretického i praktického vyučování u zaměstnavatelů, nově navrhovaný kariérní řád ovšem stáže učitelů výslovně nezmiňuje.

Šablony pro SŠ a VOŠ

Ředitelé škol se při realizaci stáží potýkají se dvěma problémy. Jedním je nutnost zajistit průběhu suplování za stážujícího pedagoga nebo zajistit stáž organizačně tak, aby takováto potřeba nevyvstala. Druhým možným problémem může být odliv mozků – stává se totiž, že firma schopného pedagoga k sobě přetáhne. Financování stáží řeší výzva k čerpání prostředků na projekty zjednodušeného vykazování (tzv. šablon) pro SŠ a VOŠ, otevřená do konce září 2017, kde je mezi jinými také šablona na stáže pedagogů ve firmách, a to v celkovém rozsahu 60 hodin (40 hodin stáže a 20 hodin příprava a reflexe s garantem stáže ve firmě/společnosti/instituci). Účastník stáže by měl následně interně sdílet získané zkušenosti se svými kolegy ve škole.

Další zajímavou možností pro učitele, kteří jsou jazykově vybaveni, představují také projekty Erasmus+. Jednou z možných forem je profesní rozvoj pracovníků, tedy rozvoj jejich odborných znalostí a dovedností prostřednictvím pracovní stáže přímo v podniku. Taková mobilita může trvat dva dny až dva měsíce. Z těchto projektů je možné hradit také náklady na organizaci mobilit.

Dva příklady inspirativní praxe:

• Montážní akademie pro učitele i žáky

Akademie řemesel Praha-Střední škola technická považuje stáže učitelů za důležité. Výjezdy učitelů jsou proto hrazeny nejen z projektů, ale také ze zvláštních zdrojů školy, participujícími firmami nebo kombinovaně. Na jaře letošního roku se dva učitelé a dva žáci oboru truhlář zúčastnili spolu s 8 montážními pracovníky firmy XXXL týdenní stáže v Montážní akademii firmy XXXLutz v německém Anzingu. Byli zařazeni do 1. týdne výcvikového cyklu a aktivně se zapojili do všech výcvikových aktivit. Na teoretický výklad navazovalo praktické cvičení se správnými postupy a předvedeným výsledkem, chyby či nejasnosti jim byly obratem vysvětlovány.

Absolvovaná Montážní akademie dala učitelům řadu podnětů k začlenění některých procvičovaných činností do výukových plánů, což žákům školy rozšíří po skončení studia možnosti jejich uplatnění v praxi. Rozšíření výuky by umožnilo žákům seznámit se s postupy montáže různých druhů nábytku, řešit vzniklé problémy při poškození částí nábytku během přepravy nebo montáže a více komunikovat se zákazníkem.

• Učitelé v Dopravním podniku hl. m. Prahy

Ve Střední průmyslové škole dopravní, jejímž zřizovatel je Dopravní podnik hl. m. Prahy, mají stáže učitelů tradici a vycházejí ze vzájemné spolupráce a jednání obou subjektů. Konají se jedenkrát ročně, zpravidla na jaře. Účastní se jich učitelé odborných předmětů a odborného výcviku na základě svého zájmu, stáže jsou pevně stanoveny na pět pracovních dnů. Ty ale nemusí být absolvovány v bloku, ale je možné je rozdělit do delšího časového období.

Výhoda spočívá v přenosu poznatků z reálného provozu do školního prostředí, čímž dochází nejen k prohlubování kontaktů mezi školou a podnikem, ale současně ke zvyšování kompetencí pedagogů a díky využití ve výuce následně také u žáků školy.

Stáž nemá akreditaci a není tedy v pravém slova smyslu dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Jde o součást specifických vzdělávacích aktivit mezi zřizovatelem a školou a je škole poskytována zdarma. Každému účastníkovi může být stáž ušita „na míru“ podle jeho potřeb. Učitelé si mohou sami zvolit, čím se chtějí zabývat a v čem se chtějí rozvíjet, mohou např. rotovat po různých pracovištích. Učitelé mají možnost odnést si do výuky materiály a fotografie nebo schémata, které pak podle svého uvážení začleňují do výuky konkrétního předmětu. Na konci stáže zpracuje každý pedagog závěrečnou zprávu a odevzdá hodnotící dotazník. Hodnotící dotazník vyplňují také pracovníci Dopravního podniku, kteří se pedagogům na jednotlivých pracovištích věnovali.

Uvedené praktické zkušenosti pocházejí ze sbírky inspirativních příkladů projektu podpory krajského akčního plánování.

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost dm spouští novou aplikaci Moje dm. Nabídne jednodušší nákupy, propojení s věrnostním programem či čtečku čárového kódu

Společnost dm uvádí novou mobilní aplikaci Moje dm. Zákazníci s ní budou moci nejen přímo nakoupit či sbírat body věrnostního prog... více

Vyhlášení Evropského týdne odborných dovedností 2022

Vzhledem k tomu, že odborné dovednosti představují hlavní bod programu EU v oblasti mládeže a zaměstnanosti, vyhlašuje Evropská ko... více

Seznam.cz nasazuje na svou domovskou stránku rusky psaný zpravodajský souhrn

Seznam.cz nasazuje na svou domovskou stránku rusky psaný zpravodajský souhrn týkající se válečného konfliktu na Ukrajině.... více

AFI: Ruské investice v Česku byly bez významu už před válkou

Česká republika není ani v nejmenším závislá na ruských investicích, těch je v Česku minimálně. Jedním z důvodů je, že Rusko má st... více

Záznam z policejních kamer jako PR. Startuje první soutěž videoklipů ze zásahů policie

Společnost Axis Communications a online magazín Týdeník policie spouští 1. kolo soutěže Nejlepší důkaz – přehlídky nejzajímavějšíc... více