logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2021
Personalista > rozvoj pracovníků > Loni prošlo rekvalifikací více než 41 tisíc lidí
https://www.fovy.cz/

Loni prošlo rekvalifikací více než 41 tisíc lidí

personalista.com - 21. 01. 2014
Během loňského roku se 41 438 uchazečů o zaměstnání zúčastnilo některého z široké nabídky rekvalifikačních kurzů, na kterých se podílel Úřad práce. Celkem 39 775 lidí kurz v tomto období také ukončilo. Za dvanáct měsíců poskytl Úřad práce zájemcům o prohloubení vzdělání či změnu profese podle předběžných údajů přes 301 milionů korun.
Cílem rekvalifikačních kurzů je především odstranění bariér, které omezují určitou skupinu lidí ve vstupu na volný trh práce. Laicky řečeno – snahou ÚP ČR je umožnit lidem , kterým hrozí, že přijdou o práci nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace a tím pádem zvýšení jejich šance na trhu práce. „Jde o to, aby uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, který takovým kurzem úspěšně projde, našel v co nejkratší době nov ou práci. Úřad mu v tomto ohledu pomůže, ale je nutné zvážit všechna pro a proti v každém konkrétním případě. Tak, aby se vynaložená snaha na obou stranách nakonec neminula účinkem,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková a dodává: „Celkem 60% uchazečů, kteří úspěšně zakončí některý z rekvalifikačních kurzů, se podaří získat během jednoho roku nové zaměstnání.“

V roce 2012 absolvovalo někter ou z rekvalifikací 25 199 uchazečů. ÚP ČR jim na ně přispěl celkem 146 377 000 Kč. Meziroční nárůst tedy loni činil 58 % v počtu absolventů a téměř 106% v poskytnuté částce. Aby rekvalifikační kurz skutečně splnil svůj účel, je třeba ho "ušít na míru" konkrétnímu uchazeči. Jeho skladba a zaměření musí odpovídat nejen požadavkům doby, ale také konkrétní situaci na trhu práce. Zaměstnanci Úřadu práce ČR průběžně komunikují se zaměstnavateli i místními samosprávami, monitorují vývoj a potřeby trhu práce. Tak, aby rekvalifikační kurzy odrážely potřebu praxe.

V tomto ohledu trochu komplikuje situaci současný zákon o veřejných zakázkách, podle kterého musí ÚP ČR vždy vysoutěžit dodavatele rekvalifikací. „Tím pádem bohužel často dochází ke zpoždění a místo, aby kurzy už běžely a operativně odpovídaly potřebám trhu práce, musíme čekat na jejich otevření, dokud neskončí výběrové řízení. Jsem přesvědčena, že eventuální změna zákona by prospěla všem složkám trhu práce,“ upozorňuje Marie Bílková.

Člověk , který má zájem o kurz hrazený ze strany ÚP ČR, musí splnit několik podmínek. Je třeba, aby se jednalo o uchazeče nebo zájemce o zaměstnání , který je v evidenc i Úřadu práce ČR. Délka evidence přitom nehraje žádnou roli. Dotyčný musí mít také odpovídající předpoklady požadované v rámci konkrétního kurzu. Například stupeň vzdělání, určité dovednosti a znalosti, jako je třeba práce s počítačem, řidičský průkaz apod. Rekvalifikace musí být potřebná a také účelná. V neposlední řadě je nutné, aby byl zájemce zdravotně způsobilý, a to nejen pro absolvování kurzu, ale také pro výkon nové profese. Během doby, kdy rekvalifikace probíhá, a pokud má dotyčný nárok na podporu v nezaměstnanosti, bude pobírat 60 % předchozího čistého měsíčního příjmu.

Klienti ÚP ČR nejčastěji volí rekvalifikace zaměřené na základní i speciální počítačové dovednosti, zdravotní a sociální oblast, účetnictví, svářečské kurzy, nebo chtějí získat řidičské průkazy (od sk. C) včetně těch profesních. Z celkového počtu lidí, kteří během loňského roku absolvovali rekvalifikační kurzy , bylo 60 % žen. Nejčastěji se rozhodují pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí lidé mezi 20 – 24 a 35 – 39 lety. Nejpočetněji jsou mezi účastníky kurzů zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním.

Člověk, který má zájem o kurz hrazený ze strany ÚP ČR , musí splnit několik podmínek. Je třeba, aby se jednalo o uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, který je v evidenc i Úřadu práce ČR . Délka evidence přitom nehraje žádnou roli. Dotyčný musí mít také odpovídající předpoklady požadované v rámci konkrétního kurzu. Například stupeň vzdělání, určité dovednosti a znalosti, jako je třeba práce s počítačem, řidičský průkaz apod. Rekvalifikace mus í být potřebná a také účelná. V neposlední řadě je nutné, aby byl zájemce zdravotně způsobilý, a to nejen pro absolvování kurzu, ale také pro výkon nové profese. Během doby, kdy rekvalifikace probíhá, a pokud má dotyčný nárok na podporu v nezaměstnanosti, bude pobírat 60 % předchozího čistého měsíčního příjmu.

Klienti ÚP ČR nejčastěji volí rekvalifikace zaměřené na základní i speciální počítačové dovednosti, zdravotní a sociální oblast, účetnictví, svářečské kurzy, nebo chtějí získat řidičské průkazy (od sk. C) včetně těch profesních. Z celkového počtu lidí, kteří během loňského roku absolvovali rekvalifikační kurzy, bylo 60 % žen. Nejčastěji se rozhodují pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí lidé mezi 20 – 24 a 35 – 39 lety. Nejpočetněji jsou mezi účastníky kurzů zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním. Úřad práce ČR může financ o vat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty , které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a kurzy u zaměstnavatelů.

Pokud se člověk rozhodne absolvovat rekvalifikaci zabezpečovanou ÚP ČR, je třeba, aby tuto skutečnost sdělil příslušnému kontaktnímu pracovišti. O tom, zda žadatele úřad do kurzu zařadí, rozhoduje na základě profesně poradenského pohovoru. Během něj zjišťu je pověřený pracovník ÚP ČR, zda absolvování vybraného kurzu skutečně zvýší šance dotyčného na získání nové práce. Podstatné je, zda je po konkrétní profesi poptávka. ÚP ČR také z koumá, jestli uchazeč splňuje i ostatní podmínky. V případě kladného stanovis ka pak uzavře se školícím zařízením i se samotným účastníkem písemnou dohodu.

K podpisu musí dojít nejpozději v den zahájení kurzu. Ú řad práce ČR pak uhradí za uchazeče veškeré náklady na rekvalifikaci a může mu poskytnout i příspěvek na výdaje s ní spojen é, jako je například jízdné či pojištění pro případ škody. Na tyto příspěvky ale nevzniká automaticky nárok . Vše je otázkou individuální domluvy.

Uchazeči/zájemci o zaměstnání si mohou najít vhodný kurz na zvýšení kvalifikace i sami. Stačí oznámit tuto skutečnost svému zprostředkovali na ÚP ČR , vyplnit patřičné formuláře a nejpozději 14 dní před zahájením kurzu je doložit příslušnému pracovišti ÚP ČR . Požadavek posoudí odborná komise úřadu podle podobných kritérií jako v předchozím případě včetně kvality požadovaného kurzu. P okud jej schválí, vystaví zájemci potvrzení o úhradě kurzovného. Cena takto zvolené rekvalifikace nesmí přesáhnout v období 3 let částku 50 000 Kč . Proplacení rekvalifikace není nárokové a je možné jen za dobu, kdy je člověk v evidenc i Úřadu práce ČR . V uplynulém roce přispěl ÚP ČR žadatelům v rámci těchto kurzů celkem 136 872 000 Kč . „Využití zvolené rekvalifikace vyžaduje aktivitu a iniciativu ze strany uchazeče, který se nejen rozhoduje o svém dalším profesním směřování, ale zároveň vybírá kurz tak, aby mu co nejvíce pomohl. Uchazeč je tak daleko více motivován k učení i následnému využití nových poznatků a dovedností ,“ doplňuje generální ředitelka.

O příspěvek na získání nebo obnovení kvalifikace svých pracovníků m ohou ÚP ČR požádat i zaměstnavatelé . Po důkladném posouzení a na základě písemné dohody jim úřad poskytne příspěvek na realizaci kurzu. V případě, že člověk bez vážných důvodů (změna zdravotního stavu, rodinné důvody, stěhování apod.) na rekvalifikaci nenastoupí nebo ji pře dčasně ukončí, bude muset kurzovné, případně veškeré výdaje, zaplatit sám.

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Školy i žáci se rádi vracejí k prezenční výuce. Klienti jazykových škol ve velkém zůstávají u online kurzů

Po dlouhém období distanční výuky doufají žáci i školy v plně prezenční školní rok. Jazykové školy a další poskytovatelé výuky jaz... více

32 versus 150 procent – rozdíl v obchodní přirážce českých prodejen a zahraničních řetězců je enormní

Více než dvě třetiny dodavatelů potravin zvýhodňují při dojednávání obchodních podmínek nadnárodní řetězce před tuzemskými obchodn... více

Plzeňský guláš nebo chlupaté knedlíky nyní přijedou až k vám domů s kurýry Bolt Food

Do Plzně přichází služba doručování jídla Bolt Food a v zelené termotašce veze vysoké slevy v prvních týdnech provozu či bleskuryc... více

Elektřinu ze slunce využívá stále více domácností. Úplná energetická soběstačnost je ale nadále spíše výjimkou

Obliba fotovoltaických řešení na rodinných domech v posledních letech i díky dotačním programům neustále roste. Jen za první letoš... více

Avast otevírá přestavěné kanceláře v Praze

Částečná přestavba prostor reflektuje potřebu spojit hybridní model práce s příjemným a produktivním prostředím umožňujícím setká... více