logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2022


Personalista > pracovní prostředí > Vyjádření MPSV: skutečně existuje povinnost mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu
Poznejte lépe lidi, odhalte jejich potenciál

Vyjádření MPSV: skutečně existuje povinnost mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu

Jan Míka - 13. 04. 2012
V tomto týdnu jsme přinesli tiskovou zprávu MPSV, podle které mají zaměstnavatelé povinnost předložit při kontrole pracovní smlouvy svých zaměstnavatelů. Na nejasnosti z tiskové zprávy ministerstva jsme se zeptali Viktorie Plívové, tiskové mluvčí ministerstva práce.
Personalista.com: Co je to přesně "místo pracoviště" - zákon jej nijak nedefinuje.

MPSV: Pokud se týká pojmu pracoviště, bude v nejbližších dnech tento pojem vyprecizován orgánem provádějícím kontroly na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, tedy Státní úřadem inspekce práce. Nicméně pojem pracoviště je pro účely zákona o zaměstnanosti definován v § 133 jako: Pracovištěm kontrolované osoby se pro účely tohoto zákona rozumí místa určená a obvyklá pro výkon činnosti kontrolované osoby. Za činnost kontrolované osoby se považuje zajištění výroby nebo poskytování služeb a obdobná činnost podle zvláštních právních předpisů.

Personalista.com: V tiskovce se mj. píše "Zaměstnavatel je povinen mít v místě pracoviště kopie takových dokladů prokazujících legálnost práce, které si kontrolní orgán nemůže zajistit z příslušných registrů. Jedná se o pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo jiné smlouvy". Tj KDE má mít zaměstnavatel kopie smluv (představme si firmu, která má HR v Praze, pobočky v krajských městech - má smlouvy skladovat HR, nebo pobočky)?

MPSV: Podle důvodové zprávy k zákonu 1/2012 Sb. se uvádí, že "V souladu s článkem 14 směrnice 2009/52/ES je pro zajištění účinných a odpovídajících kontrol nelegální práce potřeba, aby zaměstnavatel měl v místě pracoviště kopie takových dokladů prokazujících legálnost práce, které si kontrolní orgán nemůže zjistit z příslušných registrů. Jedná se například o pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo jiné smlouvy." K Vašemu příkladu ústředního pracoviště a krajských poboček lze uvést, že pokud nebudou předmětné dokumenty k dispozici na datových nosičích či v listinné podobě do okamžiku ukončení kontroly provedené na místě samém (nikoli ukončení kontroly jako takové podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů), nebude na jejich následné předkládání brán zřetel a dojde bezesporu k porušení ust. § 136 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Personalista.com: Proč má inspektorát kontrolovat pracovní smlouvy, když existuje jasná povinnost zaměstnance registrovat do 8 dnů od zahájení výkonu práce na ČSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně? Pokud je zaměstnanec registrován tam, automaticky je za něj odváděno zdravotní a sociální pojištění, stát o něm "ví" a nejedná se o švarcsystém.

MPSV: Stran Vašeho třetího dotazu uvádíme, že před započetím kontroly na místě samém prováděné podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ještě kontrolní pracovník neví, kdo se na kontrolovaném pracovišti může vyskytovat, nemůže si tedy dopředu zajistit výpisy a doklady, které se nacházení na okresní správě sociálního zabezpečení. Proto, aby nedošlo ke zmaření kontroly následným vyhotovováním smluv a jejich následnému hlášení včetně poskytování zákonných odvodů na okresní správu sociálního zařízení, je nutné důkladně zjistit skutkový stav na místě samém v den kontroly. Pokazujeme, že podle relevantních ust. § 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnavatelé povinni skutečnosti rozhodné hlásit do 8 dnů, což dávalo některým zaměstnavatelům dostatečný prostor nelegálního pracovníka nahlásit s tím, že se jedná o první den jeho výkonu práce. Jak je patrné ze shora uvedeného, účel kontroly býval často zmařen.


Váš e-mail: E-mail příjemce:
Vaše jméno:  listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost dm spouští novou aplikaci Moje dm. Nabídne jednodušší nákupy, propojení s věrnostním programem či čtečku čárového kódu

Společnost dm uvádí novou mobilní aplikaci Moje dm. Zákazníci s ní budou moci nejen přímo nakoupit či sbírat body věrnostního prog... více

Vyhlášení Evropského týdne odborných dovedností 2022

Vzhledem k tomu, že odborné dovednosti představují hlavní bod programu EU v oblasti mládeže a zaměstnanosti, vyhlašuje Evropská ko... více

Seznam.cz nasazuje na svou domovskou stránku rusky psaný zpravodajský souhrn

Seznam.cz nasazuje na svou domovskou stránku rusky psaný zpravodajský souhrn týkající se válečného konfliktu na Ukrajině.... více

AFI: Ruské investice v Česku byly bez významu už před válkou

Česká republika není ani v nejmenším závislá na ruských investicích, těch je v Česku minimálně. Jedním z důvodů je, že Rusko má st... více

Záznam z policejních kamer jako PR. Startuje první soutěž videoklipů ze zásahů policie

Společnost Axis Communications a online magazín Týdeník policie spouští 1. kolo soutěže Nejlepší důkaz – přehlídky nejzajímavějšíc... více