logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista
Personalista > pracovní prostředí > Vyjádření MPSV: skutečně existuje povinnost mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu
www.veletrhprace.cz

Vyjádření MPSV: skutečně existuje povinnost mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu

Jan Míka - 13. 04. 2012
V tomto týdnu jsme přinesli tiskovou zprávu MPSV, podle které mají zaměstnavatelé povinnost předložit při kontrole pracovní smlouvy svých zaměstnavatelů. Na nejasnosti z tiskové zprávy ministerstva jsme se zeptali Viktorie Plívové, tiskové mluvčí ministerstva práce.
Personalista.com: Co je to přesně "místo pracoviště" - zákon jej nijak nedefinuje.

MPSV: Pokud se týká pojmu pracoviště, bude v nejbližších dnech tento pojem vyprecizován orgánem provádějícím kontroly na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, tedy Státní úřadem inspekce práce. Nicméně pojem pracoviště je pro účely zákona o zaměstnanosti definován v § 133 jako: Pracovištěm kontrolované osoby se pro účely tohoto zákona rozumí místa určená a obvyklá pro výkon činnosti kontrolované osoby. Za činnost kontrolované osoby se považuje zajištění výroby nebo poskytování služeb a obdobná činnost podle zvláštních právních předpisů.

Personalista.com: V tiskovce se mj. píše "Zaměstnavatel je povinen mít v místě pracoviště kopie takových dokladů prokazujících legálnost práce, které si kontrolní orgán nemůže zajistit z příslušných registrů. Jedná se o pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo jiné smlouvy". Tj KDE má mít zaměstnavatel kopie smluv (představme si firmu, která má HR v Praze, pobočky v krajských městech - má smlouvy skladovat HR, nebo pobočky)?

MPSV: Podle důvodové zprávy k zákonu 1/2012 Sb. se uvádí, že "V souladu s článkem 14 směrnice 2009/52/ES je pro zajištění účinných a odpovídajících kontrol nelegální práce potřeba, aby zaměstnavatel měl v místě pracoviště kopie takových dokladů prokazujících legálnost práce, které si kontrolní orgán nemůže zjistit z příslušných registrů. Jedná se například o pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo jiné smlouvy." K Vašemu příkladu ústředního pracoviště a krajských poboček lze uvést, že pokud nebudou předmětné dokumenty k dispozici na datových nosičích či v listinné podobě do okamžiku ukončení kontroly provedené na místě samém (nikoli ukončení kontroly jako takové podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů), nebude na jejich následné předkládání brán zřetel a dojde bezesporu k porušení ust. § 136 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Personalista.com: Proč má inspektorát kontrolovat pracovní smlouvy, když existuje jasná povinnost zaměstnance registrovat do 8 dnů od zahájení výkonu práce na ČSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně? Pokud je zaměstnanec registrován tam, automaticky je za něj odváděno zdravotní a sociální pojištění, stát o něm "ví" a nejedná se o švarcsystém.

MPSV: Stran Vašeho třetího dotazu uvádíme, že před započetím kontroly na místě samém prováděné podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ještě kontrolní pracovník neví, kdo se na kontrolovaném pracovišti může vyskytovat, nemůže si tedy dopředu zajistit výpisy a doklady, které se nacházení na okresní správě sociálního zabezpečení. Proto, aby nedošlo ke zmaření kontroly následným vyhotovováním smluv a jejich následnému hlášení včetně poskytování zákonných odvodů na okresní správu sociálního zařízení, je nutné důkladně zjistit skutkový stav na místě samém v den kontroly. Pokazujeme, že podle relevantních ust. § 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnavatelé povinni skutečnosti rozhodné hlásit do 8 dnů, což dávalo některým zaměstnavatelům dostatečný prostor nelegálního pracovníka nahlásit s tím, že se jedná o první den jeho výkonu práce. Jak je patrné ze shora uvedeného, účel kontroly býval často zmařen.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama


listfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost JetBrains obhájila po druhé v řadě titul AON Best Employer

Pražská pobočka společnosti JetBrains se, stejně jako v loňském roce, může pyšnit oceněním Aon Best Employer 2018. Ocenění byla ro... více

Špičky udávající trendy v oblasti digitálních technologií přivítá pražská konference Digital Data Experience

Již v polovině března bude Praha hostit přední experty na digitální technologie. Společnost Accenture, jejíž součástí je i největš... více

Boj s chudobou v roce 2019: Pomůže zvýšení životního minima a změny sociálních dávek

Pod hranicí chudoby s měsíčním příjmem do 9 100 korun žije 15 až 19 procent všech obyvatel České republiky. Příjmová chudoba tak p... více

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více

Jaké jsou ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou na tříletých maximech. Relativně jsou však stále nízké. Ve srovnání s cenovými extrémy z roku 2012 je nap... více