logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > peníze > Vývoj insolvencí v České republice za první pololetí 2017
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Vývoj insolvencí v České republice za první pololetí 2017

personalista.com - 24. 07. 2017
Pokles insolvenčních návrhů se v prvním pololetí roku 2017 zpomalil. Vliv na to měl vývoj v měsíci červnu, kdy počet insolvenčních návrhů vzrostl jak u firem, tak u spotřebitelů.
V prvním pololetí roku 2017 bylo podáno celkem 14 846 insolvenčních návrhů, z toho 1 141 u firem a 13 705 u spotřebitelů. Celkový počet insolvenčních návrhů klesl proti pololetí 2016 o 4,92 %. V pololetí roku 2016 ve srovnání s pololetím 2015 byl pokles téměř dvojnásobný a činil 8,6 %.

Červnový nárůst počtu insolvenčních návrhů v situaci, kdy se ekonomice daří, rostou zakázky i platy zaměstnanců a je vysoká poptávka po řadě profesí, je pravděpodobně důsledkem novely Insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost k 1. 7. 2017. V červnu firmy patrně ve snaze předejít komplikacím podali více insolvenčních návrhů a vyhnuli se tak povinnostem vyplývajícím z novely platné od 1. 7. 2017. U právnických osob se jedná především o novou povinnost, kdy musí svoji pohledávku dokládat uznáním dlužníka s ověřeným podpisem nebo vykonatelným rozhodnutím nebo notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti nebo potvrzením auditora a hradit zálohy. U fyzických osob může podání insolvenčního návrhu výrazně zkomplikovat podmínka, že insolvenční návrh na oddlužení může podat jen akreditovaná a odborně způsobilá osoba.

I nadále se v insolvenčním rejstříku ocitají firmy, u nichž se touto cestou věřitelé domáhají přednostního uhrazení svých pohledávek. Soud tyto insolvenční návrhy pak zastaví pro zpětvzetí, zamítne či vůbec neprojedná. V prvním pololetí 2017 tomu tak bylo například u společností PSJ, a.s., Pozemní stavitelství Zlín a.s., Beskydská stavební, a.s., PSG-International a.s. a KARLA spol. s r.o.

Z pohledu regionů se oblasti s nejvyšším počtem insolvencí příliš nemění. K 30. 6. 2017 byl nejvyšší počet insolvencí na 1 000 registrovaných firem stejně jako v předchozích třech letech v hlavním městě Praze. Již tradičně následuje Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj. V pololetí 2017 se přidal i Jihočeský kraj a kraj Plzeňský. Ten patřil ještě v pololetí 2016 k oblastem s nejnižším výskytem firem v insolvenci. V této skupině v pololetí 2017 zůstávají Karlovarský a Královehradecký kraj. Nejlepší situace z hlediska hrozby insolvence byla v první polovině roku 2017 v kraji Vysočina.

Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh odmítnut z formálních důvodů, zastaven pro zpětvzetí či nedostatek podmínky anebo zamítnut z důvodu, že úpadek se neosvědčil.

Řešení úpadku je u právnických osob možné dvěma způsoby, buď konkurzem, nebo reorganizací.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Konkurzů bylo v prvním pololetí roku 2017 prohlášeno 933. Z toho počet konkurzů u živnostníků činil 521, tj. 55,8 %. V pololetí 2017 klesl počet konkurzů proti stejnému období roku 2016 o 9,25 %. Pokles v období 1. – 6. 2016/2015 činil 10,69%. I v tomto sledovaném období se výrazněji snižuje počet právnických osob v konkurzu.

Druhým, méně využívaným způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Do konce roku 2013 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000 Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Tyto přísné podmínky nesplňovala řada firem, které by jinak mohly reorganizaci k řešení úpadku využít. Proto novela Insolvenčního zákona platná od 1. 1. 2014 snížila kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy byl snížen na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců. Nově také stačí splnění alespoň jednoho z kritérií.

Celkem bylo od počátku platnosti Insolvenčního zákona v lednu 2008 do června roku 2017 soudem povoleno 172 reorganizací.

Poslední dva roky se stabilizovala situace i v oblasti insolvenčních návrhů u fyzických osob – spotřebitelů. První pokles, který přišel v roce 2015, činil proti roku 2014 7,1 %. V roce 2016 byl pokles insolvenčních návrhů u spotřebitelů ještě vyšší a dosáhl ve srovnání s rokem 2015 8,43 %.

Stejný vývoj pokračuje i v roce 2017. Za první pololetí roku 2017 však klesl počet insolvenčních návrhů proti stejnému období roku 2016 jen o 4,28 %. Tuto hodnotu nepříznivě ovlivnil, stejně jako u právnických osob, vývoj v měsíci červnu, kdy se počet insolvenčních návrhů rapidně zvýšil a to jak ve srovnání s předchozími měsíci roku 2017, tak i ve srovnání s hodnotami roku 2016.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

V prvním pololetí roku 2017 bylo podáno celkem 13 478 insolvenčních návrhů s žádostí o oddlužení. Celkový počet žádostí o oddlužení za prvních šest měsíců roku 2017 opět výrazně ovlivnila červnová hodnota, která je bezkonkurečně nejvyšší jak v letošním roce, tak i ve srovnání s hodnotami roku 2016. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 10 140 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku bylo schváleno ve 258 případech, u 10 725 případů bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

Platové třídy a tabulky 2018: kompletní přehled.listfacebook
listzajímavosti odjinud

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více

Jaké jsou ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou na tříletých maximech. Relativně jsou však stále nízké. Ve srovnání s cenovými extrémy z roku 2012 je nap... více

Již šestá Development Tour odstartovala v Berouně

Prestižní série golfových turnajů Development Tour odstartovala již svůj šestý ročník.V nádherném prostředí berounského klubu se s... více

Jak se slaví Velikonoce v anglicky mluvících zemích

Velikonoční zvyky v anglosaských zemích se výrazně liší od českých. Především děti v Británii či Spojených státech si během Veliko... více

Jak se v Česku žije řidičům elektromobilů? Šetří na povinném ručení i při údržbě vozu

Na českých silnicích aktuálně jezdí téměř 1 500 elektromobilů. Postupně se rozrůstá i počet míst, kde si řidiči mohou své vozidlo ... více